Lietošanas noteikumi

Šie platformas klausamnami.lv (turpmāk – “Platforma”) lietošanas noteikumi (turpmāk – “Noteikumi”) regulē tiesiskās attiecības starp Platformas uzturētāju SIA KlausamNAMI, reģ. Nr. 44103145769, juridiskā adrese: “Viesturi” – 2, Galgauska, Galgauskas pag., Gulbenes nov., LV-4428 (turpmāk – “mēs”, “mums”) un Platformas lietotājiem (turpmāk – “Lietotājs”, “Tu”).

1. Mūsu pakalpojumi

1.1. Mēs nodrošinām Platformas darbību un piedāvājam tajā dažādus pakalpojumus un produktus, piemēram,  tiešsaistes audio failu straumēšanu, audio failu augšuplādes un izplatīšanas pakalpojumus. Tāpat arī mēs piedāvājam meklēšanas iespēju, piemēram, klausāmgrāmatu (audiogrāmatu), citu lietotāju, izpildītāju, autoru, pasākumu.

1.2. Mēs varam rādīt Tev reklāmu un apmaksātu saturu, tajā skaitā pēc dažādiem vispārīgiem parametriem, ko izvēlējies reklāmdevējs, piemēram, vecums, dzīvesvieta, intereses.

1.3. Mēs esam izveidojuši atsevišķus Privātuma noteikumus, kas ir saistoši gan mums, gan visiem lietotājiem.

2. Saturs un kvalitātes kontrole

2.1. Tev ir tiesības ievietot Portālā saturu, piemēram, bildes, video, audio, kā arī rakstīt komentārus. 

2.2. Produkta pieejamība lietotājiem ir iespējama tikai pēc kvalitātes kontroles veikšanas. Kvalitātes kontroli veicam mēs.

2.3. Ja tu ievieto, izplati vai augšupielādē Platformas saturu, tu 

  1.  apliecini, ka Tev ir tiesības dalīties un pārdot šo saturu un 
  2. nodod mums atļauju šī satura izmantošanai Platformas ietvaros.

2.4. Tev jebkurā gadījumā ir un paliek autortiesības uz ievietoto saturu.

2.5. Platformā ir aizliegts veikt darbības un ievietot saturu (tajā skaitā tekstu, foto, video un audio materiālus), kas:

2.5.1. aizskar vai pārkāpj trešo personu, cilvēku intelektuālā īpašuma tiesības;

2.5.2. aizskar personas, cilvēka godu vai cieņu;

2.5.3. aicina uz vardarbību vai cita veida pretlikumīgu darbību vai bezdarbību;

2.5.4. ir vērsts uz naida vai nesaticības raisīšanu atkarībā no personas, cilvēka nacionālās, etniskās, rasu, reliģiskās piederības vai dzimuma, vecuma, invaliditātes vai jebkuru citu pazīmju dēļ;

2.5.5. ir vulgārs, ķengājošs vai jebkādā citādā veidā aizskarošs;

2.5.6. satur datorvīrusus vai ir izveidots, lai kaitētu datora, viedierīces, elektronisko sakaru vai programmatūras darbībai (drošībai);

2.5.7. ir nesaskaņota reklāma vai reklamē, piedāvā vai veicina piramīdveida shēmas, neatļautas sacensības, ķēdes vēstules, mēstules un tamlīdzīgas lietas;

2.5.8. ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska rakstura vai reklamē ar pornogrāfiju vai erotiku saistītus pakalpojumus;

2.5.9. reklamē uzņēmumus, zīmolus, preces vai pakalpojumus, kuriem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav izsniegta licence vai atļauja, bet tāda ir nepieciešama;

2.5.10. mūsu interpretācijā pārkāpj ētikas, humānisma, morāles, tikumības vai pieklājības normas;

2.5.11. pārkāpj normatīvo aktu prasības; ir aizliegts saskaņā ar normatīvajiem aktiem; kam piemērojamas īpašas reklāmas prasības, bet tādas nav ievērotas; ir nepatiess, diskriminējošs, ļaunprātīgs vai pretlikumīgs; kas reklamē vai satur informāciju par aizliegtām precēm vai pakalpojumiem; satur cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt normālu Platformas darbību vai drošību.

2.6. Tu esi pilnībā atbildīgs par 

  1.  jebkuru informāciju un saturu, ko ievieto vai augšupielādē Platformā vai nosūti citiem lietotājiem un 
  2.  sekām, kas rodas šādas informācijas vai satura ievietošanas, augšupielādes un nosūtīšanas rezultātā. Tev ir tiesības ievietot, augšupielādēt un izplatīt Platformā tikai tādu saturu, uz ko Tev ir pilnīgas un neierobežotas tiesības.
  3. Tev ir tiesības ievietot, augšupielādēt un izplatīt Platformā tikai tādu saturu, uz ko Tev ir autortiesības.

3. Tiesības un pienākumi

3.1. Mēs vēlamies nodrošināt visiem saistošu, ērtu un drošu Platformas vidi, tāpēc mēs prasām mūsu lietotājiem norādīt tikai patiesu informāciju par sevi.

3.2. Vienai personai vai cilvēkam ir atļauts veidot un uzturēt tikai vienu profilu.

3.3. Platformā ir aizliegtas komerciāla rakstura aktivitātes, izņemot tam speciāli paredzētās vietās (sadaļās) un saskaņā ar attiecīgo sadaļu noteikumiem vai ar rakstisku mūsu piekrišanu.

3.4. Tev ir aizliegts izpaust citām personām, cilvēkiem savus Platformas piekļuves datus. Ja Platformā tiek veiktas darbības no Tava profila, piemēram, tiek pirkti pakalpojumi, tiek uzskatīts, ka šādas darbības ir veiktas ar Tavu piekrišanu.

3.5. Portāls ir pieejams lietotājiem no 13 gadu vecuma. Ja Tev vēl nav 13 gadu, Tev ir iespējams izveidot savu profilu tikai tad, ja piekrišanu ir devis vecāks vai likumiskais aizbildnis.

3.6. Mēs varam liegt pieeju profilam un/vai iespēju izveidot jaunu profilu, ja mēs iepriekš esam konstatējuši Noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpumus no lietotāja puses.

3.7. Lai arī mēs aicinām ziņot par jebkādām neatbilstībām un pārkāpumiem, mēs neatbildam par citu personu vai cilvēku Platformā ievietoto saturu un tā sekām, kas ir radušās vai varētu rasties šīs informācijas un satura ievietošanas rezultātā.

3.8. Platforma var nebūt pieejama īslaicīgi tehnisku iemeslu dēļ, tomēr mēs darīsim visu iespējamo, lai atjaunotu Platformas darbību pēc iespējas ātrāk. Mūsu atbildība var tikt limitēta nepārvaramas varas gadījumos. Tāpat mēs neatbildam par netiešiem un nejaušiem zaudējumiem.

3.9. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Platformu pieder tikai un vienīgi mums. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona vai cilvēks

  1. var tikt saukts pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības un
  2. ir pilnībā atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti mums un trešajām personām, cilvēkiem.

3.10. Mēs varam piedāvāt sava intelektuālā īpašuma lietošanas tiesības (piemēram, lietojumprogrammas saskarnes, programmatūras koda, preču zīmes vai citā veidā). Mūsu intelektuālais īpašums ir un paliek mūsu īpašums, un mēs nododam tikai lietošanas tiesības. Mums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt šādas mūsu intelektuālā īpašumā lietošanas tiesības. aprakstā.

4. Maksājumi, cenas, komisijas maksas, izmaksas

4.1. Platformā tiek piedāvāta maksājumu iespēja par pakalpojumiem un tiešsaistē straumējamiem audio failiem (turpmāk tekstā – produktiem) tikai reģistrētajiem lietotājiem.

4.2. Tu vari veikt apmaksu, izvēloties vienu no Platformā piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem, ar bankas karti vai PayPal.

4.3. Tu varēsi klausīties iegādāto produktu pēc priekšapmaksas. Katra produkta cena ir norādīta pie tā apraksta. Visas cenas ir norādītas eiro un ar pievienotās vērtības nodokli.

4.4.  Produkta cenu nosaka produkta Platformas lietotājs, kurš ievietojis produktu (turpmāk tekstā – Ievietotājs).

4.5. Produkta Ievietotājam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt cenas pēc saviem ieskaitiem. Cenu izmaiņas attiecas un ir piemērojamas no brīža, kad tiek izdarīts nākamais maksājums. Cenu izmaiņas neattiecas uz jau iegādātu produktu.

4.6. Tev ir tiesības izvēlēties saglabāt maksāšanas līdzekļa datus, lai veiktu ērtākus turpmākos maksājumus. Tev ir iespēja jebkurā brīdī dzēst saglabātos maksāšanas līdzekļa datus sava profila iestatījumos.

4.7. Gadījumos, kad tiek izbeigta produktu pieejamība, lietotājiem, kas veikuši samaksu par produktu, ir tiesības turpināt lietot attiecīgo produktu.

4.8. Gadījumos, kad produkta ievietotājs lemj par pilnīgu produkta pieejamības izbeigšanu, Ievietotājam ir jāatgriež attiecīgā produkta lietotājiem 100% no samaksātās produkta cenas.

4.9. Gadījumos, kad mēs lemjam par pilnīgu produkta pieejamības izbeigšanu, tad mēs atgriežam attiecīgā produkta lietotājiem 100% no samaksātās produkta cenas.

4.10. Komisijas apmērs par produkta izplatīšanu platformā ir 30% no produkta cenas.

4.11. Atsevišķos gadījumos komisijas maksu var piemērot citā apmērā, mums un Ievietotājam savstarpēji vienojoties.

4.12. Minimālā komisijas maksa par 1 pārdoto produkta vienību ir 0,5 EUR.

4.13. Mums ir tiesības mainīt komisijas maksu par produktu ievietošanu. Šis nosacījums neattiecas uz līgumiem, kas noslēgti pirms lēmuma par komisijas maksu izmaiņām.

4.14. Par autortiesību izmantošanu samaksu un nodokļu nomaksu pilnībā atbildīgs ir produkta Ievietotājs.

4.15. Ja Tu dzēs savu profilu vai Tev tiek ierobežota pieeja Platformai, vai Tavs profils tiek dzēsts saistībā ar kādu no Noteikumu pārkāpumiem, Tev netiks izmaksāta uzkrātie ienākumi.

4.16.  Līgumā noteiktais apmērs no produktu straumēšanas ienākumiem, tiek pārskaitīts uz lietotāja profila kontu četras reizes gadā..

4.17. Ienākumu plūsma par produktu ir pārskatāma Ievietotāja profilā.

5. Strīdu izskatīšanas kārtība

5.1. Visi strīdi starp mums un Tevi tiek risināti pārrunu ceļā, tāpēc aicinām vispirms sazināties ar mums. Mēs izskatīsim sūdzību un sniegsim atbildi ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā.

5.2. Ja strīds ir radies starp mums kā pakalpojumu sniedzēju un Tevi kā patērētāju un Tava sūdzība ir atzīta par nepamatotu un Tu nepiekrīti mūsu atbildei, Tu vari mums nosūtīt rakstisku iesniegumu (tajā skaitā elektroniski), norādot savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, kontaktinformāciju, iesnieguma iesniegšanas datumu, strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu.

5.3. Aicinām arī iepazīties ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā norādīto informāciju par ārpustiesas strīdu risināšanas procesu un ārpustiesas patērētāju strīdu risinātājiem.

5.4. Informējam, ka Eiropas Savienības iedzīvotājiem (patērētājiem) ir tiesības arī uz strīdu izšķiršanu tiešsaistē.

5.5. Ja pārrunu ceļā strīdus neizdodas atrisināt, tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar šiem Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Piekritība tiek noteikta pēc mūsu juridiskās adreses prasības celšanas brīdī, ja vien normatīvie akti neparedz citādāk.

6. Nobeigums

6.1. Šie Noteikumi ir saistošs līgums starp mums un Tevi saistībā ar Platformas lietošanu un tajā piedāvātajiem pakalpojumiem un maksājumiem.

6.2. Mums ir tiesības grozīt un papildināt Noteikumus. Visas Noteikumu izmaiņas stājas spēkā pēc to publiskošanas Platformā. Būtisku izmaiņu gadījumā (piemēram, ja tiek ierobežotas lietotāju tiesības) mēs par izmaiņām informēsim iepriekš. Tev ir tiesības bez jebkādām sankcijām vienpusēji atkāpties no līguma (dzēšot savu profilu), ja nepiekrīti jaunajai Noteikumu redakcijai. Ja Noteikumu izmaiņas attiecas uz maksas produktiem, šādas izmaiņas neietekmē jau apmaksāto un izmaiņas tiek piemērotas turpmāk pirktajiem produktiem.


6.3. Mums ir tiesības apturēt, bloķēt vai dzēst profilus un/vai tajos iekļauto informāciju un saturu (piemēram, video, bildes, audio u.c. informāciju), kā arī ierobežot vai liegt pieeju Platformai uz laiku vai neierobežoti, ja lietotājs neievēro šos Noteikumus vai mums ir pamatotas aizdomas par šo Noteikumu un/vai normatīvo aktu pārkāpumu. Ja vien to neierobežo normatīvie akti, mēs informēsim lietotāju par šādu mūsu lēmumu un attiecīgajiem iemesliem.

6.5. Noteikumu 2.2.-2.6., 3.8.-3.10., 4.16., 5., 6.5. un 6.6. punkts paliek spēkā arī pēc tam, kad tiek izbeigts šīs līgums.

6.6. Ja mēs no Tevis saņemam ieteikumus par mūsu pakalpojumiem un citām ar Platformu saistītām lietām, Tu mums piešķir neierobežotas, neatsaucamas un bezatlīdzības tiesības ieviest un izmantot šādus ieteikumus.

0:00
0:00